معاون دانشجویی و فرهنگی ۱۹۰
مستقیم ۴۳۲۵۷۵۶۳
دفتر فرهنگ اسلامی ۲۱۷
قرآن وعترت ۲۲۲
کارشناس فرهنگی ۲۲۱
مسجد ۲۱۶
بسیج خواهران ۲۲۰
بسیج برادران ۲۱۹
سالن اجتماعات ۲۱۰
مدیر امور دانشجویی -مسئول فارغ التحصیلان ۱۶۴
کارشناس امور دانشجویی ۱۸۸
مسئول خوابگاه خواهران ۱۷۴الی۱۷۱
آشپزخانه ۱۸۰
مرکز مشاوره ۱۶۰
بوفه برادران ۱۷۹
استادسرا ۱۷۷-۱۳۷