مرکز مشاوره

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی

ضرورت مرکزمشاوره دانشجویی دردانشگاه

تحولات وتغییرات گسترده امروزی درعرصه های علم وفن آوری وارتباطات یکی ازویژگیهای مهم عصرحاضراست که آثارآن درتمامی ابعادزندگی ملموس است. این تغییرات ازطرفی موجبات آسایش بشررا فراهم کرده است وازطرف دیگراورا با مسائل فراوانی درعرصه های اجتماعی ، فرهنگی، واخلاقی مواجه ساخته است. به طوری که این انسان برای زندگی بهتروانطباق با دنیای امروزی ورشد همه جانبه درابعاد مختلف زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی می بایست ازیکسری توانمندی ها ومهارتهای خاص برخوردارگردد.

محیط های دانشگاهی که دربرگیرنده بخش قابل ملاحظه ای ازقشرجوان دانشجو ونخبگان علمی کشورمان هستند به لحاظ حساسیت دوران رشد وتحصیل خود وشرایط خاص این مقطع اززندگی ، به ویژه دربدو ورود به دانشگاه ، فشارهای روانی واجتماعی بیشتری را تجربه خواهند کرد که ازآن جمله می توان به گسستن اززندگی قبلی درخانواده ، ورود به زندگی دانشجویی ونیاز به سازگاری بامحیط اجتماعی دانشگاه ، مدیریت مسائل تحصیلی ، معیشتی وعاطفی اشاره نمود.

لذا دانشگاه آزاداسلامی افتخارداردباحضورفعال دراقصی نقاط کشورعزیزمان، آموزش عالی را دربین آحاد ملت غیورایران گسترش دهدوعلاوه براجرای اصول آموزشی وپژوهشی؛ اهتمام ویژه ای را نسبت یه درک مسائل ودغدغه های جامعه دانشگاهی درزمینه فرهنگی، اخلاقی،ارتقاءسلامت نسل جوان ودانشجویان داشته است ودراین خصوص ضرورت تاسیس دفترمشاوره اموردانشجویی بعنوان متولی سلامت روان جهت ارایه خدمات پیشگیرانه ، مشاوره ای ،ودرمانی را درواحد های دانشگاهی خود درنظرگرفته است.

 

اهداف مرکزمشاوره دانشجویی

هدف کلی مرکز مشاوره دانشجویی پیشگیری ازآسیب های روانی واجتماعی وارتقای سطح بهداشت وسلامت روان دانشگاهیان می باشد.درهمین راستا اهداف اختصاصی آن عبارتنداز:

 • ارتقاءسطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی
 • راهنمایی صحیح دانشجودرجهت شناخت توانائی ها ومشکلات خود
 • راهنمایی دانشجودرتصمیم گیری های آگاهانه ، عاقلانه وحسن انتخاب
 • راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج
 • افزایش سازگاری موثربا محیط تحصیلی وزندگی ، توسعه روابط اجتماعی وپیشرفت تحصیلی
 • پیشگیری ازبروزوشیوع مسائل ومشکلات عاطفی – رفتاری وتوسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه وجامعه دانشگاهی
 • ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم دردانشگاه ازطریق عوامل تعیین کننده روابط استاد، دانشجویاکارکنان
 • تهیه بروشورهای مختلف آموزشی وتربیتی برای بالابردن آگاهی دانشجویان وارتقاء سطح بهداشت روانی افراد
 • برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان وخانواده های آنها
 • بالابردن سطح معلومات روانشناسی مراجعین ازطریق اما نت دادن کتب دفتر مشاوره وروانشناسی به دانشجویان

تعریف مشاوره

 • مشاوره رابطه حضوری بین یک نفرمتخصص با مراجعه کننده است که طی آن مشاوربا استفاده ازعلم، دانش، مهارت وتوانائی های خودبه مراجعه کننده کمک می کندتادرک وشناخت بهتری ازمسائل وموقعیت خودبدست آوردوبه مطلوبترین شکل ازتوانایی ، استعداد،وامکانات خودبهره گیردوقادرگردددرمواجهه باپیشامدها ومشکلات زندگی به گونه ای منا سب وعاقلانه تصمیم گیری کند.حاصل این فعالیت نه تنها کمک به فردمددجوبرای رفع مشکلات اوست، بلکه رشدوتعالی شخصی واجتماعی وی را نیزبه همراه خواهدداشت.
 • مشاوره شامل چند مرحله همچون مصاحبه،آزمون، راهنمائی ، نصیحت وغیره تنظیم گشته ، تاشخص بتواند مسائل ومشکلات را حل نماید وبرنامه ریزی برای آینده و…داشته باشد.
 • مشاوره ، تلاشی بحث آموز، برای آنکه ضمن گفتگو، حق ظهوریابدوحقیقت معلوم گردد.
 • درمشاوره افق های جدیدتری برای مراجه کننده بازمی گردد که قبلاًازنظروی پنهان بوده است.
 • مشاوره ظاهرشدن باطن ا مراست.
 • مشاوره ، وسیله ای است نیکوبرای آنکه آدمی به ارزیابی نظریات خودبپردازدوبه قدرت وتعقل خویش پی ببرد.
 • مشاوره علاوه برآنکه استنباط نظردیگران است، افزودن رای آنان بررای خویش هست.
 • مشاوره به شما یاری می دهدتاخودودیگران را با نگاهی جدیدببینید.

مشاورکیست؟

مشاورفردی است که پس ازتحصیل دررشته های علمی روانشناسی ، توانائی یاری رساندن به مراجهان راپیدا کرده باشد. اوکسی است که زندگی ومعنی آنرادرک می کند وبه اصول حرفه ای خود پایبنداست وبه ارزشهای والای انسانی واخلاقی متعهداست.

خدمات دفترمشاوره

ازجمله خدماتی که دراین دفترارائه می شود می توان به مواردذیل اشاره کرد:

مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی درسی

مشاوره درزمینه یادگیری بهتر، نحوه مطالعه کارآمد، برنامه ریزی درسی

مشاوره درزمینه افزایش تمرکزحواس وکاهش عوامل مزاحم دریادگیری

مشاوره شغلی

آشناشدن دانشجویان با خصایص مختلف حرفه ای وشغلی

کمک به افرایش سازگاری افراددرمشافل مختلف

کمک به مراجعین درراستای کاهش استری شغلی

مشاوره ازدواج

کمک به مراجعین عزیزدرزمینه دست یافتن به مهارت تصمصم گیری وانتخاب صحیح درمساله ازدواج

کمک به مراجعان درشناخت بیشترخود، مساله ازدواج وچگونگی بیان معیارها و انتظارات خود از همسر

مشاوره خانوادگی

مشاوره درزمینه درک صحیح افرادازروابط موجوددرخانواده وشناخت جایگاه روابط بین فردی وبهداشت روانی

کمک به مراجعان در جهت فرا گرفتن مهارت‌های مختلف حل مساله در برخورد با مسائل و مشکلات خانوادگی

افزایش آگاهی مراجعان در زمینه واقعیات زندگی، مسائل مالی، مهارت‌های ارتباطی، رفتار با کودکان، روابط زناشوئی و غیره

مشاوره عاطفی

بطوراعم شامل مسائل روحی- روانی و مشکلات ارتباطی – رفتاری از جمله در زمینه مسائل خلقی، اقسردگی، اضطراب و استرس، وسواس، پرخاشگری، روابط بین فردی، ترس‌ها و…

انواع خدمات مشاوره‌ای

دردنیای پیچیده امروزی، ابداع شیوه‌های مختلف برای کمک رسانی به افراد نیازمند و خصوصاً جوانان امری ضروری می‌باشد:

الف: خدمات حضوری

دانشجویانی که مایل به استفاده ازخدمات حضوری می باشندلازم است به مرکز مشاوره مراجهع کنندتامسوول پذیرش مقدمات مشاوره اورا با اساتیدومشاوران محترم را فراهم نمایند.

ب: خدمات مکاتبه ای

دانشجویان علاقمندمی توانندنامه خودراازطریق صندوقهای دانشگاه و یا به آدرس مرکزمشاوره واحد شوشترارسال نمایندکه در نهایت مشاوران بعد از پاسخگوئی یا به اطلاع مراجعان خواهد رسید و یا اینکه جهت دریافت پاسخ خود مراجعه نمایند و یا پاسخ را به آدرس مخاطب ارسال می نمایند.

ج:خدمات تلفنی(صدای مشاور)

درصورت تمایل دانشجومی تواندباشماره تلفن دانشگاه درساعات اداری معین ارتباط برقرارنموده ومشاورازطریق تلفن پاسخگوخواهدبود.

د:خدمات اینترنتی

دانشجویان علاقمند باید درخواست خود را از طریق پست الکترونیک مخصوص مرکز مشاوره ارسال نمایند تا در نهایت مشاوران پس از پاسخگویی و انجام کار جواب را به آدرس الکترونیکی مخاطب ارسال نمایند.

کتابخانه مرکزمشاوره

در مرکز مشاوره بیش از ۴۵۷ جلد کتاب ارزشمند با موضوعات مختلف علمی وجود داردکه در صورت نیاز مراجعین و به تشخیص مشاور جهت تسهیل درروند امرمشاوره و به صورت اما نت در اختیار مراجعین قرار می‌گیرد.

آزمون‌های مرکزمشاوره

مرکزمشاوره مجهزبه آزمون های مختلف روانشناختی درزمینه های هوش، حافظه‌، روابط بین فردی، شخصیت، استعداد، رغبت، نگرش، فرافکن و غیره است. این آزمون‌ها درصورت نیازوبه تشخیص مشاوربرای مراجعین مورداجرا قرارمی گیرد.نتایج آزمون‌ها کاملاً محرمانه و در اختیار مراجع قرا می‌گیرد.

نشریات مشاوره و روانشناسی

از اساتید،کارکنان ودانشجویان علاقمند به همکاری در زمینه تهیه نشریات با موضوعات روانشناسی، اجتماعی و غیره دعوت بعمل می‌آید تا به مرکز مشاوره واحد محلات مراجعه نمایند.