کار دانشجویی

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

دانشجویانی که دارای شرایط خاص برای کار دانشجویی می باشند با مراجعه به امور دانشجویی و پرکردن فرم، درخواست خود را ارائه می دهند. و می توانند طبق مقررات از مزایای کار دانشجویی بهره مند شوند و بسته به مقطع و نوع کاری که دانشجویان انجام می دهند، می توانند از دستمزدی مناسب بهره مند گردند.