کمیته انضباطی

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

کمیته انضباطی دانشگاه مسئول رسیدگی به مسائل و مشکلات اخلاقی، آموزشی و انضباطی دانشجویان در دانشگاه می باشد. در این کمیته اولویت بر اصلاح دانشجویان می باشد.

تخلفات اموزشی:

  1. تخلف شامل همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یاداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب بدون مجوزاستاد،نوشتن اسم غیرواقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه، فراهم نمودن شرایط جهت استفاده سایردانشجویان ازپاسخنامه(باراول تنبیهات ۱تا۶درصورت تکرارتنبیهات بند۱۰تا۱۲بجز۷،۹)

.
۲٫تقلب درامتحان پایان ترم استفاده نمودن ازکتاب، جزوه، برگه یاداشت، موبایل، ام پی تری پلیر،ماشین حساب بدون مجوزاستاد(تنبیه بند۷ ویکی ازتنبیهات بند۱تا۵ درصورت تکرارتنبیهات ازبند۱۱تا۱۴قابل تشدید میباشد)

  1. تقلب درامتحان میان ترم(باراول نمره صفروبانمره پایان ترم جمع وبعنوان نمره نهایی منظورگرددودرصورت تکرارتنبیهات بند۱تا۶قابل تشدیداست)

۴٫خارج نمودن ورقه ازجلسه امتحان،امحاورقه وپاره کردن آن وامتناع ازارائه نت ،جزوه،کتاب یاتلفن همراه به مراقب، متخلف به تنبیه بند۷ ویکی ازتنبیهات بند۱۰تا۱۲محکوم می گردد)

  1. فرستادن دیگری بجای خوددرجلسه امتحان(متخلف به تنبیه بند۷ ویکی ازتنبیهات بند۱۱تا۱۴محکوم می گردد)

۶٫شرکت بجای دیگری درجلسه امتحان(متخلف به تنبیه بند۷ ویکی ازتنبهیات بند۱۱تا۱۴ماده۵ودرصورت غیردانشجوبودن معرفی نامبرده به مراجع قضایی)

تخلفات اداری

  1. ارتکاب هرفعلی که موجب اخلال یاایجادوقفه ومزاحمت دراجرای برنامه های دانشگاه وخوابگاه شود.
  2. عدم رعایت مقررات دانشگاه یاخوابگاه
  3. ایرادخسارت به اموال عمومی ویاخیانت درامانت